Хөргөгч
Үр дүнг нарийвчлах
32 Үр дүн олдсонгүй

 • RFNE290L21W
  • тог : A+
  • өргөн - Unpacked (cm) : 59.5 cm
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 290 L


 • RFNE290E23W
  • тог : A+
  • өргөн - Unpacked (cm) : 59.5 cm
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 290 L


 • RFNE270K21W
  • тог : A+
  • өргөн - Unpacked (cm) : 59.5 cm
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 270 L


 • GN163120X
  • тог : A+
  • өргөн - Unpacked (cm) : 91.0 cm
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 640 L


 • GN163220S
  • тог : A+
  • өргөн - Unpacked (cm) : 91.0 cm
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 625 L


 • GN162320X
  • тог : A+
  • өргөн - Unpacked (cm) : 91.0 cm
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 616 L


 • GNE114612X
  • тог : A+
  • өргөн - Unpacked (cm) : 92.0 cm
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 610 L


 • GNE60521X
  • тог : A+
  • өргөн - Unpacked (cm) : 84.0 cm
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 605 L


 • RDNE350K20X
  • тог : A+
  • өргөн - Unpacked (cm) : 59.5 cm
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 350 L


 • RDNE480M21W
  • тог : A+
  • өргөн - Unpacked (cm) : 70.4 cm
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 420 L


 • RDNE420K20ZX
  • тог : A+
  • өргөн - Unpacked (cm) : 70.4 cm
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 420 L
  • тусгай багтаах сав : тийм


 • CNA29120
  • тог : A+
  • өргөн - Unpacked (cm) : 54.0 cm
  • нийт эзлэхүүн хэмжээ : 295 L